Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama - ORCA

Datum najskorije promene Statuta udruženja: 21. 11. 2017.

elvir.burazerovic@orca.rs

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragana Tar

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Elvir Burazerović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

dr Nevena Vučković Šahović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Dušan Bajec

Forma registracije:

Udruženje

Ključne reči:

Životinje, deca, mladi, obrazovanje, priroda, dobrobit prirode, ishrana, ekologija, etika

Matični broj:

17308068

Misija organizacije:

ORCA je organizacija civilnog društva koja pomaže ljudima u Srbiji i na Zapadnom Balkanu da brinu o prirodi i dobrobiti životinja kako bi ostvarili lični, ekonomski i društveni razvoj.

Svoju misiju ostvarujemo kroz javno zastupanje, istraživanje, obrazovanje i praćenje primene politika i propisa. Kroz javno zastupanje, utičemo na usvajanje boljih zakona, njihovo sprovođenje i promenu kulture društva u odnosu na prirodu i životinje.

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

PIB - poreski identifikacioni broj:

101368799

Polje rada / delatnost organizacije:

/

Primarni cilj: Životinje
Sekundarni cilj: Poljoprivreda, Hrana, Ishrana
Čime se bavimo:

Zastita dobrobiti zivotinja i zastita zivotne sredine

Šifra delatnosti:

9499

Ciljna grupa: Životinje
Godišnji budžet: 0.00
Ime programa:

Program 1

Opis programa:

Prisustvo napuštenih životinja predstavlja jedan od najzastupljenijih i najznačajnijih komunalnih problema sa kojima se suočavaju lokalne samouprave širom Srbije. Svetska organizacija za zaštitu životinja i ORCA radili su da osiguraju prikupljanje svih relevantnih informacija potrebnih za razvoj sveobuhvatnog, dugoročnog plana za kontrolu populacije pasa u Srbiji.

Prepoznajući da osnovne informacije u ovoj oblasti nedostaju, sproveli smo sveobuhvatno nacionalno istraživanje stanja u oblasti kontrole populacije pasa u Srbiji, sa ciljem da osiguramo činjeničku bazu za izradu “mape puta” za uspostavljanje humanog i efikasnog sistema kontrole populacije pasa u Srbiji. Svetska organizacija za zaštitu životinja i ORCA su takođe radili i na identifikaciji, informisanju i aktivnom uključivanju svih važnih aktera i partnera u Srbiji i van zemlje, koji su zainteresovani da podrže Srbiju i region da reše dugotrajne probleme sa neefikasnom kontrolom populacije pasa.

Grad:

Beograd

Telefon:

+381112353259

Finansijski izveštaji:
Godina: 2017
Direktni programski troškovi: 12147962.00
Donacije: 23736000.00
Donacije domaćih fondacija/ udruženja: 3562474.00
Donacije kompanije: 200000.00
Donacije pojedinca: 33320.00
Donacije stranih fondacija / udruženja: 19940206.00
Donacije stranih vlada: 0.00
Kamate/Troškovi kursnih razlika i ostali finansijski troškovi: 1899000.00
Operativni višak/manjak na kraju fiskalne godine: -185000.00
Operativni višak/manjak, izražen u % u odnosu na ukupne godišnje troškove: -0.77
Ostale donacije: 0.00
Ostali operativni troškovi: 2999874.00
Ostali prihodi: 0.00
Ostali troškovi: 0.00
Prihodi od države i lokalne samouprave: 1879159.00
Prihodi od kamata/dividendi i ostale finansijske imovine: 2084000.00
Prihodi od nefinansijske imovine: 0.00
Prihodi od roba / proizvoda: 0.00
Prihodi od usluga: 0.00
Prihodi od članarina: 0.00
Programski prihodi/naknade: 0.00
Programski prihodi/Prihodi od usluga/Prihodi od prodaje robe: 0.00
Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 258496.00